بهترین راه های تبلیغ در اینترنت کدام است؟

توس نت:  براي تبليغ موثر و فراگير خدمات و محصولات خود در اينترنت، مي بايست در مورد ترافيک سايت اطلاعات خوبي داشته باشيم. برخي از تارگاه هايي که براي تبليغ انتخاب مي کنيد، در مورد شمار بيننده خود اطلاعاتي اعلام مي کنند که تحليل درست آن ها، شما را به انجام تبليغ در سايت مورد اطلاعت بیشتر دربارهبهترین راه های تبلیغ در اینترنت کدام است؟[…]

تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک در یک نگاه

رویدادتوس نت :هر اندازه تجارت الکترونيک گسترش يابد، پول فيزيکي کم تري نياز خواهيم داشت و پول کم تر، يعني آلودگي کم تر و کاغذ کم تر وترافيک کم تر. همه اين مسائل منجر به توسعه پايدار2 و گذار از تجارت سنتي به تجارت سبز3 مي شود که رويکرد آن، احترام به جامعه و محيط اطلاعت بیشتر دربارهتجارت الکترونیک و دولت الکترونیک در یک نگاه[…]

toosnet.ir

نخستین گام در طراحی سایت

رویدادتوس نت:پرتال اينترنتي بايد در راستاي ماموريت هاي تدوين شده باشد. از يک سايت اينترنتي انتظار مي رود ، داراي ماموريتي (mission)واضح و تبيين شده باشد. يعني هدف از راه اندازي و مديريت پرتال، کاملا مشخص و مستدل باشد. پايگاه يا وبلاگي که هدف خاصي را دنبال نمي کند و تنها قصد حضور در دنياي اطلاعت بیشتر دربارهنخستین گام در طراحی سایت[…]

برای ثبت domain و انتخاب hosting چه باید کرد؟

رویدادتوس نت:خیلی از وب مسترهای پرتال های فارسی، در ابتدای کار راه اندازی سایت، همواره با 2 پرسش و چالش مهم رو به رو هستند. چه نامی برای سایت خود انتخاب کنیم؟ چه نام بر روی چه پسوندی قرار بگیرد؟ برای چه مدتی این نام ثبت شود؟ این نام بر روی پسوندهای ملی باشد یا اطلاعت بیشتر دربارهبرای ثبت domain و انتخاب hosting چه باید کرد؟[…]

ویژگی های یک سایت خوب چیست؟

رویدادتوس نت:پرتال اينترنتي بايد مخاطب مدار باشد. يکي از ابتدايي ترين انتظاراتي که از يک سايت اينترنتي مي شود داشت، مخاطب مداري پرتال است. يک سايت، در دنياي اينترنت، بايد مانند يک سازمان، مخاطب خود را بشناسد و تلاش کند براي حفظ و نگهداري اين مخاطب. اگر پرتالي به هر دليلي، قادر به حمايت از اطلاعت بیشتر دربارهویژگی های یک سایت خوب چیست؟[…]